มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601103101
นางสาวกนกวรรณ บุญหรรษา 
2
601103102
นางสาวกรรณิการ์ เผ่าฉนวน 
3
601103103
นางสาวกฤษนภา ภูศรี 
4
601103104
นางสาวจริญญา ศรีจันโท 
5
601103106
นางสาวเจนจิรา แก้วสุรินทร์ 
6
601103107
นายเจษฎา ศรีบุรินทร์ 
7
601103109
นางสาวฐิติมา สุภโพธิ์ 
8
601103110
นางสาวทักษพร ธงเฉลิม 
9
601103111
นางสาวธารารัตน์ ทุมจันทึก 
10
601103112
นางสาวภาวิณี หลักคำ 
11
601103113
นางสาวน้ำฝน พลมณี 
12
601103114
นางสาวพนารักษ์ สุขสำราญ 
13
601103115
นางสาวพรพิมล ชัยนิคม 
14
601103116
นางสาวพัณณิตา วงศ์สวาสดิ์ 
15
601103118
นางสาวรุจิรา มาลา 
16
601103119
นางสาวลัดดา ไชยยงค์ 
17
601103120
นางสาววาสิฏฐี ชลเทพ 
18
601103121
นายวีระวัฒน์ เกงชัยภูมิ 
19
601103122
นายศักดิ์สิทธิ์ ดีสันเทียะ 
20
601103123
นางสาวศิริรัตน์ มโนศิลป์ 
21
601103124
นางสาวสิริรัตน์ ศรีหนองบัว 
22
601103125
นางสาวสุธาสินี แดงสกุล 
23
601103126
นางสาวสุนิษา จันทร์สอน 
24
601103127
นางสาวสุพัตรา พูนประสิทธิ์ 
25
601103128
นางสาวสุภาวดี เขียวเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601103129
นายสุริวงศ์ จามะลา 
27
601103130
นางสาวอทิติยา ขวัญประเสริฐ 
28
601103131
นางสาวไอหมอก ขุนสูงเนิน 
29
601103132
นางสาวพัชราภรณ์ ดื่มโชค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................