มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601103201
นางสาวกมลวรรณ ทาณรงค์ 
2
601103203
นายกิตติชัย ฟักประไพ 
3
601103206
นางสาวเจนจิรา บุญนอก 
4
601103207
นางสาวชนิสรา ยี่จัตุรัส 
5
601103208
นายฐานพัฒน์ ตุเกต 
6
601103211
นายธีระวัฒน์ โนนวิเศษ 
7
601103212
นางสาวนารีนาฏ แสงทองเกิด 
8
601103213
นางสาวนุศรา ศรีหะมงคล 
9
601103214
นางสาวพรชิตา วรรณสาร 
10
601103215
นางสาวพรไพลิน ฤาชา 
11
601103216
นางสาวมยุรี โหมดสันเทียะ 
12
601103217
นางสาวรัตนาพร อำมาตย์หิน 
13
601103218
นางสาวลลิตา หาญสกุล 
14
601103219
นางสาววรัญญา นรชาญ 
15
601103220
นางสาววิภาดา นาแฉล้ม 
16
601103221
นางสาวศศิธร ศรีหะมงคล 
17
601103222
นางสาวศิริรัตน์ กุศลชู 
18
601103223
นางสาวศุภากร มีครไทย 
19
601103225
นางสาวสุธิดา ถิ่นสมบูรณ์ 
20
601103226
นางสาวสุพัตรา ดวงชัย 
21
601103227
นางสาวสุพัตรา ธนาไธสง 
22
601103228
นางสาวสุมณฑา ศรีชัยภูมิ 
23
601103229
นางสาวโสภิต พิลึก 
24
601103230
นางสาวอรอนงค์ ชนะพาล 
25
601103231
นางสาวณัฐิดา โคตรอาษา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................