มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601401102
นางสาวกันธิชา แต่งภูมิ 
2
601401103
นางสาวเกษวลี เครือเนตร 
3
601401104
นางสาวไกรริน อาจประจักษ์ 
4
601401105
นายจักรารัตน์ กองโคตร 
5
601401106
นางสาวเจวริน อันพิมพ์ 
6
601401107
นางสาวชวนฝัน มาพิบูลย์ 
7
601401108
นางสาวฐิติพร คุรุวงษ์ 
8
601401109
นางสาวตุ๊กตา แก่นเพชร 
9
601401110
นายธัญพิสิษฐ์ พรมณี 
10
601401111
นายนวาภิวัฒน์ บำรุงชัย 
11
601401112
นางสาวนันทวดี จาดนอก 
12
601401113
นายนันทวัฒน์ ฤทธิญาณ 
13
601401114
นายเนติพงษ์ มิตรรักษ์ 
14
601401115
นางสาวพิมพ์ลภัส สังข์ทอง 
15
601401116
นางสาวภัทราภรณ์ ท้าวนาง 
16
601401117
นางสาวภาวรินทร์ กองม่วง 
17
601401118
นายมนัสกร เปล่งวรรณ์ 
18
601401119
นายมโนต ไขโพธิ์ 
19
601401120
นางสาวมาติกา กลิ่นสุคนธ์ 
20
601401122
นางสาวศิราเกษ จำปาทอง 
21
601401123
นางสาวศิรินทิพย์ นาคคำ 
22
601401124
นายสุทธิพงษ์ เขตขาม 
23
601401125
นางสาวสุภาพร มงคลพันธ์ 
24
601401127
นางสาวสุวาลักษณ์ แก้วงาม 
25
601401128
นางสาวเหมือนฝัน นุมขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601401129
นางสาวอมรรัตน์ บัวแก้ว 
27
601401130
นางสาวอรญา คุณชื่น 
28
601401131
นางสาวอรอนงค์ จันนพคุณ 
29
601401132
นางสาวอัยรินทร์ จันทรสิทธิ์ 
30
601401136
นายสายชล สง่าแรง 
31
601401138
นายอัมรินทร์ นาคคง 
32
601401139
นางสาวฉัตรวดี กฤตณันธ์ 
33
601401140
นายธนากร แย้มกสิกร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................