มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601402101
นางสาวกรกนก แย้มทอง 
2
601402102
นางสาวกิตติยา ชมชัย 
3
601402103
นางสาวจารุธร สอนจันทร์แดง 
4
601402104
นางสาวจิตรทิวา พลไธสงค์ 
5
601402105
นางสาวจิตรัตน์ดา หาสีเสียด 
6
601402107
นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะ 
7
601402108
นางสาวเบญจวรรณ พรมรินทร์ 
8
601402109
นายปราโมทย์ หาญเวช 
9
601402110
นางสาวปวีณา เอกตาแสง 
10
601402111
นายปัญจพล หมอกมืด 
11
601402112
นางสาวพลอยไพรริน พิกุล 
12
601402113
นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ สมัดชัย 
13
601402114
นางสาวแพรวพิลาส รอญยุทธ 
14
601402116
นางสาวโยธิญา กำไรเงิน 
15
601402117
นางสาวรัตวรรณ์ ดาสุขัง 
16
601402118
นางสาววัชราภรณ์ ง้าวชัยภูมิ 
17
601402119
นางสาวศิริกมล นาบำรุง 
18
601402120
นางสาวศุภพร นักทำนา 
19
601402121
นางสาวศุภรัตน์ อ่อนอุทัย 
20
601402123
นางสาวสุชาดา ธรรมประโชติ 
21
601402124
นางสาวสุธินันท์ เชื้อไพบูลย์ 
22
601402125
นางสาวเสาวภา เฉลิมเล่า 
23
601402126
นางสาวหทัยทิพย์ หิรัญเทศ 
24
601402127
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจชอบงาม 
25
601402128
นางสาวหฤทัย สร้อยสุวรรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601402129
นางสาวอุมากร บุญปัญญา 
27
601402131
นางสาวกนกอร สมานเกียรติ 
28
601402132
นางสาวปภัสรา แคล้วไพรี 
29
601402133
นางสาวผกาทิพย์ ต่อพันธ์ 
30
601402134
นางสาวพรพิมล ปาวะรีย์ 
31
601402135
นางสาวสุดารัตน์ กาญจนสกุล 
32
601402137
นางสาวสุนิสา ทิพมาศนานนท์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................