มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601403101
นางสาวกาญจนา เจนชัย 
2
601403102
นางสาวกุลพิจิตต์ อาจสามล 
3
601403103
นางสาวณัฐกาณต์ กลิ่นแจ้ง 
4
601403104
นายธีรพงษ์ คนบำรุง 
5
601403105
นางสาวพรทิพย์ ชนะพาล 
6
601403107
นายมาวิน เจิมจันทึก 
7
601403108
นางสาววราภรณ์ ก่องนอก 
8
601403109
นางสาววิลัยลักษณ์ จอดนอก 
9
601403111
นางสาวส่องดาว อุบลศรี 
10
601403112
นายอรรถพล ชมญาติ 
11
601403113
นางสาวอัมพา เยาวราช 
12
601403115
นายภูเมศร์ พรมพยอม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................