มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601405109
นางสาวนลินทิพย์ ประสาทนอก 
2
601405110
นางสาวปนัดดา สินชัย 
3
601405112
นายมงคล ชุนสาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................