มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601405101
นายเกียรติศักดิ์ ยังสันเทียะ 
2
601405102
นางสาวกาญจนา รักสมัย 
3
601405105
นายชลธี รูปสอาด 
4
601405107
นางสาวถนอมนุช หมายถมกลาง 
5
601405109
นางสาวนลินทิพย์ ประสาทนอก 
6
601405110
นางสาวปนัดดา สินชัย 
7
601405112
นายมงคล ชุนสาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................