มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601301101
นางสาวกรรทิมาภรณ์ โลกระโทก 
2
601301102
นายกฤษดา พันธ์มะโน 
3
601301103
นางสาวกัญญาลักษณ์ ไว้สันเทียะ 
4
601301105
นายคะนองศักดิ์ ช้าชำนาญ 
5
601301107
นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง 
6
601301108
นายณัฐศิษฏ์ ชาญฤทธิ์ 
7
601301109
นางสาวต่อกุศล สียางนอก 
8
601301110
นางสาวทักษพร กินโนนกอก 
9
601301111
นายเทพพิทักษ์ สวยกลาง 
10
601301112
นายนันธวัต เจือมา 
11
601301113
นายนาวี จันทร์โต 
12
601301114
นายประมวลศักดิ์ กัณหา 
13
601301116
นายรัฐพงษ์ หมื่นจิตร 
14
601301117
นางสาวรุ่งนภา สารีราช 
15
601301118
นางสาวลลิตา มาอ่อง 
16
601301119
นางสาววัชรินทร์ ดงคำสี 
17
601301122
นางสาวสุชานรี โพยนอก 
18
601301123
นางสาวสุดารัตน์ แสงจิตร 
19
601301124
นางสาวสุมินตรา ประสิทธิ์นอก 
20
601301125
นางสาวอาริยาภรณ์ พลอยบ้านแพ้ว 
21
601301126
นางสาวชลิตา จันทร์ตา 
22
601301127
นางสาวพรยุรี เบ้าชัยภูมิ 
23
601301128
นางสาวราตรี หวังประสพกลาง 
24
601301130
นายศุภรัสมิ์ บุญประกอบ 
25
601301132
นายอนิวัตติ์ จันทร์นัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601301133
นายอภินันท์ บุญเพชรรัตน์ 
27
601301134
นางสาวอริษา สุดใจ 
28
601301135
นางสาวอิศริยา ทองจำรูญ 
29
601301136
นายวัฒนชัย มือชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................