มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601301101
นางสาวกรรทิมาภรณ์ โลกระโทก 
2
601301102
นายกฤษดา พันธ์มะโน 
3
601301103
นางสาวกัญญาลักษณ์ ไว้สันเทียะ 
4
601301104
นางสาวกาญจนวรรณ โตน้ำ 
5
601301105
นายคะนองศักดิ์ ช้าชำนาญ 
6
601301106
นายจิรายุทธ แจ่มศรี 
7
601301107
นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง 
8
601301108
นายณัฐศิษฏ์ ชาญฤทธิ์ 
9
601301109
นางสาวต่อกุศล สียางนอก 
10
601301110
นางสาวทักษพร กินโนนกอก 
11
601301111
นายเทพพิทักษ์ สวยกลาง 
12
601301112
นายนันธวัต เจือมา 
13
601301113
นายนาวี จันทร์โต 
14
601301114
นายประมวลศักดิ์ กัณหา 
15
601301115
นางสาวรัฐญาวดี สุวรรณกิจ 
16
601301116
นายรัฐพงษ์ หมื่นจิตร 
17
601301117
นางสาวรุ่งนภา สารีราช 
18
601301118
นางสาวลลิตา มาอ่อง 
19
601301119
นางสาววัชรินทร์ ดงคำสี 
20
601301120
นางสาวศิริวรรณ คงขุนทด 
21
601301121
นางสาวสุกานดา รุจาคม 
22
601301122
นางสาวสุชานรี โพยนอก 
23
601301123
นางสาวสุดารัตน์ แสงจิตร 
24
601301124
นางสาวสุมินตรา ประสิทธิ์นอก 
25
601301125
นางสาวอาริยาภรณ์ พลอยบ้านแพ้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601301126
นางสาวชลิตา จันทร์ตา 
27
601301127
นางสาวพรยุรี เบ้าชัยภูมิ 
28
601301128
นางสาวราตรี หวังประสพกลาง 
29
601301129
นางสาววรัญญา นครกันฑ์ 
30
601301130
นายศุภรัสมิ์ บุญประกอบ 
31
601301131
นายสุภกิตต์ ธงภักดิ์ 
32
601301132
นายอนิวัตติ์ จันทร์นัย 
33
601301133
นายอภินันท์ บุญเพชรรัตน์ 
34
601301134
นางสาวอริษา สุดใจ 
35
601301135
นางสาวอิศริยา ทองจำรูญ 
36
601301136
นายวัฒนชัย มือชัยภูมิ 
37
601301137
นายอนุวัฒน์ คลังแก้ว 
38
601301138
นายสงกรานต์ ยืนชีวิต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................