มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601201101
นายกุศล ซุม 
2
601201102
นางสาวกมลวรรณ เครือเครา 
3
601201104
นางสาวกุลปรียา เพ็ชรวิเศษ 
4
601201105
นางสาวจงรักษ์ อุทัยคำ 
5
601201106
นายจักรพรรณ คุ้มกุดขมิ้น 
6
601201107
นายจิรายุทธ ทุมพร 
7
601201108
นางสาวเจนจิรา ปรางสุข 
8
601201109
นางสาวชลดา นวมโคกสูง 
9
601201110
นางสาวชลิตา คำศิริ 
10
601201111
นางสาวชินานันท์ เสาวโชติ 
11
601201112
นางสาวฐาปณี สิงหาอาจ 
12
601201115
นางสาวนภสร คงชัย 
13
601201116
นางสาวพัดชา สุคำภา 
14
601201118
นางสาวนุชนาฏ เลิกชัยภูมิ 
15
601201119
นางสาวบุศรินทร์ อินทมาตย์ 
16
601201120
นางสาวประดุจดาว สีเสมอ 
17
601201121
นางสาวประภาพร ขอดคำ 
18
601201122
นางสาวปาณิสรา ดวงเงิน 
19
601201123
นางสาวปาริชาติ ทุยเทศ 
20
601201125
นางสาวพรสวรรค์ ทองถวิล 
21
601201126
นางสาวพิมพ์วรีย์ ด่านกลาง 
22
601201127
นางสาวภัคจีรา ไชยสิงห์หาร 
23
601201128
นางสาวภัทราพร ชัยรัตน์ 
24
601201129
นางสาวรุ่งทิวา หอมทรัพย์ 
25
601201132
นางสาววัลคุ์วดี โคตรตาแสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601201133
นางสาววิชุดารัตน์ บัตรสูงเนิน 
27
601201134
นางศรวณีย์ เนินชัด 
28
601201135
นางสาวศิริญญา ชาลี 
29
601201136
นางสาวศุภรัตน์ เฉวียงหงส์ 
30
601201137
นางสาวสัจจพร วิเศษเนตร 
31
601201139
นางสาวสุกัญญา สอนทุย 
32
601201140
นางสาวสุนิสา ลาดศิลา 
33
601201141
นางสาวสุมาลี สุขวงค์ 
34
601201142
นางสาวอมรรัตน์ แซวประโคน 
35
601201143
นางสาวอัครยา ขุลีหลาย 
36
601201144
นางสาวจิรัญญา เทศสนั่น 
37
601201145
นางสาวสุพรรษา พบสมัย 
38
601201147
นางสาวชฎาพร น้อยผาง 
39
601201148
นางสาวมัจฉรี สีลานาค 
40
601201149
นางสาวปิยนันท์ เครือวัลย์ 
41
601201150
นางสาวคมคาย คณาภักดิ์ 
42
601201151
นางสาวจุฑาทิพย์ ประคำสี 
43
601201152
นางสาววรารัตน์ ประดิษฐ์ 
44
601201153
นางสาวจุฑามาศ เกษสะอาด 
45
601201154
นางสาวปิ่นธาราชล เลิกนอก 
46
601201155
นางสาวธาริณี แอ้ชัยภูมิ 
47
601201156
นางสาวอัญชลี วงษ์หาญ 
48
601201158
นางสาวชลธิชา คำมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................