มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601201202
นางสาวกรพินธุ์ จอมดวง 
2
601201203
นางสาวกาญจน์มณี ติคำ 
3
601201204
นางสาวขนิษฐา ยางงาม 
4
601201205
นางสาวจริยา ผาสุราช 
5
601201206
นางสาวจินตนา วิเศษชาติ 
6
601201207
นางสาวเจนจิรา เมตไทยสงค์ 
7
601201208
นางสาวชรินทร์รัตน์ ขุนตะคุ 
8
601201210
นายชาญชัย เกชิต 
9
601201211
นางสาวญาสุภิมนต์ จันทร์เอี่ยม 
10
601201212
นางสาวณัฐริกา บางวิเศษ 
11
601201213
นางสาวทยิดา แสนศิลป์ 
12
601201215
นางสาวนภัสวรรณ โคตร์ประทุม 
13
601201216
นางสาวนิฑารัตน์ ประทุมมาศ 
14
601201218
นางสาวเนตรนภา คำแหงพล 
15
601201219
นางสาวปณิดาวรรณ น้อยสุวรรณ 
16
601201220
นางสาวประภัสรา เหลี่ยมสิงขร 
17
601201221
นางสาวปราณี นาไพวัน 
18
601201222
นางสาวปานชีวา ทองมาก 
19
601201223
นางสาวปิยะนุช เหลาชำนิ 
20
601201224
นางสาวพรพิมล สุดเคน 
21
601201225
นางสาวพวงผกา สุราราช 
22
601201226
นางสาวพูนทรัพย์ เพชรสท้านกุล 
23
601201227
นางสาวภัทรวดี ศรีสมบูรณ์ 
24
601201228
นางสาวมัชฌิมา วงค์ผา 
25
601201229
นางสาวลลิดา ถวิลถึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601201230
นางสาวลักษณ์นารา นันกลาง 
27
601201231
นางสาววัชรีภรณ์ กันภัย 
28
601201232
นางสาววารุณี บุญสิทธิ์ 
29
601201233
นางสาววิราภรณ์ จอมศรี 
30
601201234
นางสาวศรัญญา เสาะเเสวง 
31
601201235
นางสาวศิริวรรณ ภูนบผา 
32
601201236
นางสาวสกุลรัตน์ กำเนิด 
33
601201237
นางสาวสิริประภา โชติการ 
34
601201238
นางสาวสุกัญญา คันธะมาลย์ 
35
601201239
นางสาวสุชาวดี เจริญธรรม 
36
601201240
นายสุมนัส สายจันดี 
37
601201242
นางสาวอรวรรณ สำเริงรัมย์ 
38
601201243
นางสาวอักษรทิพย์ ชัยบุตร 
39
601201245
นางสาวพงศยา เพชรสท้านกุล 
40
601201246
นายชัยชนะ สิงโห 
41
601201247
นายนวมินทร์ นวลศิลป์ 
42
601201248
นางสาวจารุวรรณ นามอาษา 
43
601201249
นางสาวนิตยา พจนิตย์ 
44
601201250
นางสาวธัญญาเรศ ศรีวงค์ 
45
601201251
นางสาวมานิษา แก้วกุ่ม 
46
601201252
นางสาวเพ็ญพักตร์ วงษาบุตร 
47
601201254
นางสาวสุดารัตน์ ปะวันนา 
48
601201255
นางสาวอารียา เคนกุล 
49
601201256
นางสาวอินทิรา ลิลาศ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................