มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601701101
นางสาวสุคาวิน มาว 
2
601701102
นางสาวกนกพร ศรีเทศ 
3
601701103
นายมนตรี กีนะขาม 
4
601701104
นายเมธา สีสอน 
5
601701105
นางสาวเวนิตา สิ่งไธสง 
6
601701106
นางสาวศิรินันท์ โคตรโนนกอก 
7
601701107
นายอินทรัตน์ รัตนปราณี 
8
601701108
นายรชต วิชัย 
9
601701109
นายธีรเดช ชาวประชุม 
10
601701110
นายคมสัน สิงห์ลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................