มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601303101
นายกนกพล จันณรงค์ 
2
601303102
นางสาวเกวลิน ศรีจอมพล 
3
601303103
นางสาวเกศราภรณ์ ดิเรกโชค 
4
601303104
นางสาวคณิตฐา จำปาชัย 
5
601303105
นายจอมพล ไชยยงยืน 
6
601303106
นางสาวจิราภรณ์ สีบุญเขียน 
7
601303107
นายจิรายุส ขุยชัยภูมิ 
8
601303108
นางสาวฉัตรกมล ณรงค์ศึก 
9
601303109
นางสาวชลิตา ชำนาญ 
10
601303110
นางสาวชุติมา ดงทอง 
11
601303111
นางสาวณัฐริกา วายุพล 
12
601303112
นางสาวธิดารัตน์ จุลอักษร 
13
601303113
นางสาวธิดารัตน์ ลาดนอก 
14
601303114
นางสาวธิดารัตน์ พลซ้าย 
15
601303115
นายธีรนันต์ ชานกระโทก 
16
601303116
นางสาวนารีนารถ มูลตรีมา 
17
601303117
นายปฏิภาณ กัญจนานภานิช 
18
601303118
นายเปี่ยมศักด์ ดิษฐบรรจง 
19
601303119
นางสาวรัตนพร โฆษิตธนสาร 
20
601303120
นายวรกฤษ บุญทน 
21
601303121
นางสาววรรณกานต์ ศุภรโภคี 
22
601303122
นางสาวสาวิตรี คำกองแพง 
23
601303123
นางสาวสุธิดา ห้าวหัน 
24
601303124
นางสาวสุธิดา ชิ้นจอหอ 
25
601303125
นางสาวสุธิยา ขอมราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601303126
นางสาวสุภัสสร ต้องถือดี 
27
601303127
นายอนันต์ วาโยหะ 
28
601303128
นายเอนกพงศ์ มาตรวังแสง 
29
601303129
นายนันทวัฒน์ ตลับเพชร 
30
601303130
นางสาวชญานิศ ลาภทวี 
31
601303131
นายนรินทร์ศักดิ์ นนท์สะเกตุ 
32
601303132
นายทอม ตาปราบ 
33
601303133
นางสาวสภนิดา ชายดง 
34
601303134
นายพีระยุทธ พรมเสน 
35
601303135
นางสาวศิริภรณ์ มาลา 
36
601303136
นางสาวสุนิดา หลวงพินิจ 
37
601303137
นางสาวชลธิชา ต่อสกุล 
38
601303138
นางสาวพิจิตรา ศรีไชยยนต์ 
39
601303139
นายภูมินทร์ ประเสริฐ 
40
601303140
นางสาวพนิดา เซ็นติ้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................