มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601303101
นายกนกพล จันณรงค์ 
2
601303103
นางสาวเกศราภรณ์ ดิเรกโชค 
3
601303104
นางสาวคณิตฐา จำปาชัย 
4
601303105
นายจอมพล ไชยยงยืน 
5
601303106
นางสาวจิราภรณ์ สีบุญเขียน 
6
601303109
นางสาวชลิตา ชำนาญ 
7
601303110
นางสาวชุติมา ดงทอง 
8
601303111
นางสาวณัฐริกา วายุพล 
9
601303113
นางสาวธิดารัตน์ ลาดนอก 
10
601303114
นางสาวธิดารัตน์ พลซ้าย 
11
601303115
นายธีรนันต์ ชานกระโทก 
12
601303116
นางสาวนารีนารถ มูลตรีมา 
13
601303117
นายปฏิภาณ กัญจนานภานิช 
14
601303118
นายเปี่ยมศักด์ ดิษฐบรรจง 
15
601303119
นางสาวรัตนพร โฆษิตธนสาร 
16
601303120
นายวรกฤษ บุญทน 
17
601303122
นางสาวสาวิตรี คำกองแพง 
18
601303123
นางสาวสุธิดา ห้าวหัน 
19
601303125
นางสาวสุธิยา ขอมราช 
20
601303126
นางสาวสุภัสสร ต้องถือดี 
21
601303127
นายอนันต์ วาโยหะ 
22
601303128
นายเอนกพงศ์ มาตรวังแสง 
23
601303129
นายนันทวัฒน์ ตลับเพชร 
24
601303130
นางสาวชญานิศ ลาภทวี 
25
601303131
นายนรินทร์ศักดิ์ นนท์สะเกตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601303132
นายทอม ตาปราบ 
27
601303133
นางสาวสุภนิดา ชายดง 
28
601303135
นางสาวศิริภรณ์ มาลา 
29
601303136
นางสาวสุนิดา หลวงพินิจ 
30
601303139
นายภูมินทร์ ประเสริฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................