มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601601101
นายจักรพงษ์ มุ่ยหยา 
2
601601102
นางสาวณัชวรรณ พุ่มมะเริง 
3
601601103
นางสาวนันทิกา ปิ่นสุวรรณ์ 
4
601601104
นายนิธิศักดิ์ ขันไชยศรี 
5
601601105
นางสาวบุษกร เก่งนอก 
6
601601106
นายโปรดปราณ บุญเทียม 
7
601601107
นายภาคภูมิ เจียระนัย 
8
601601108
นายเรืองฤทธิ์ ภูนาสูง 
9
601601109
นางสาววนิดา พินตะคุ 
10
601601110
นายศราวุฒิ อิ่นคำแสง 
11
601601111
นายสรศักดิ์ แซ่ต้วน 
12
601601112
นางสาวโสภิศ เอกวุธ 
13
601601113
นายณัฐพัทธ์ อินทร์มะดัน 
14
601601114
นางสาวกัตติกา ดีนาง 
15
601601115
นางสาวนิภาพร พุทไธสงค์ 
16
601601116
นางสาวอัจฉริยา พิลาจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................