มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601601101
นายจักรพงษ์ มุ่ยหยา 
2
601601102
นางสาวณัชวรรณ พุ่มมะเริง 
3
601601105
นางสาวบุษกร เก่งนอก 
4
601601106
นายโปรดปราณ บุญเทียม 
5
601601107
นายภาคภูมิ เจียระนัย 
6
601601108
นายเรืองฤทธิ์ ภูนาสูง 
7
601601109
นางสาววนิดา พินตะคุ 
8
601601110
นายศราวุฒิ อิ่นคำแสง 
9
601601112
นางสาวโสภิศ เอกวุธ 
10
601601113
นายณัฐพัทธ์ อินทร์มะดัน 
11
601601115
นางสาวนิภาพร พุทไธสงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................