มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601104101
นายชมพล โนนตาล 
2
601104102
นายชาญวิทย์ วิเศษภักดี 
3
601104103
นางสาวชุภาดา เลขนอก 
4
601104104
นายณรงค์ฤทธิ์ เย็นหลักร้อย 
5
601104105
นายณัฐภัทร ม่วงมนตรี 
6
601104106
นายธีรนันท์ จันทร์ฤาชัย 
7
601104107
นายบุญญฤทธิ์ ศรีอภัย 
8
601104108
นางสาวปณิตา พลดงนอก 
9
601104109
นายพงศกร งอนสันเทียะ 
10
601104110
นายพีรพล หารธงไชย 
11
601104111
นายพุฒิพงษ์ พ่วงกลับ 
12
601104112
นางสาวลาวัลย์ ร่างเจริญ 
13
601104113
นางสาววรรณวลัย มั่นเขตรวิทย์ 
14
601104114
นางสาววิภาภรณ์ จีนกลาง 
15
601104115
นายสินธร แก้วกาเหรียญ 
16
601104116
นางสาวสุปราณี แสงเดือน 
17
601104117
นางสาวสุรภา พลรักษา 
18
601104118
นายพงษ์มณี มณีกันตา 
19
601104119
นางสาวอารียา สุขเมฆ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................