มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601104101
นายชมพล โนนตาล 
2
601104102
นายชาญวิทย์ วิเศษภักดี 
3
601104104
นายณรงค์ฤทธิ์ เย็นหลักร้อย 
4
601104105
นายณัฐภัทร ม่วงมนตรี 
5
601104108
นางสาวปณิตา พลดงนอก 
6
601104109
นายพงศกร งอนสันเทียะ 
7
601104110
นายพีรพล หารธงไชย 
8
601104111
นายพุฒิพงษ์ พ่วงกลับ 
9
601104112
นางสาวลาวัลย์ ร่างเจริญ 
10
601104113
นางสาววรรณวลัย มั่นเขตรวิทย์ 
11
601104114
นางสาววิภาภรณ์ จีนกลาง 
12
601104115
นายสินธร แก้วกาเหรียญ 
13
601104116
นางสาวสุปราณี แสงเดือน 
14
601104117
นางสาวสุรภา พลรักษา 
15
601104119
นางสาวอารียา สุขเมฆ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................