มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601502101
นายกฤษณะ เลขาโชค 
2
601502102
นางสาวจันทร์นภา พิลาหา 
3
601502103
นางสาวจารุวรรณ เวชไธสง 
4
601502104
นายจิรวัฒน์ ดอนดี 
5
601502105
นางสาวจุรีพร สารการ 
6
601502106
นางสาวชริญญา เลิศขามป้อม 
7
601502107
นางสาวชลลัดดา กุลาสา 
8
601502108
นายชาญชัย สร้างการนอก 
9
601502109
นางสาวฐานิกา สารเมธา 
10
601502110
นางสาวณัฐกานต์ สระกลาง 
11
601502111
นางสาวดุสิตา สุดไพศาล 
12
601502112
นายทวีศักดิ์ ถาวร 
13
601502113
นายธนากร ฤทธิบูรณ์ 
14
601502114
นางสาวธิดาแก้ว เก่งนอก 
15
601502116
นายปฏิภาณ สมอเขียว 
16
601502117
นางสาวพรนรินทร์ ไชยคำหาญ 
17
601502118
นางสาวพัชรี วิลาชัย 
18
601502120
นางสาวรัชนา ไทยอ่อน 
19
601502121
นางสาวฤทัย ใสจวง 
20
601502122
นายวายุ อาจอาษา 
21
601502123
นางสาววิมลสิริ โสส้มกบ 
22
601502125
นางสาวศุภิสรา มะตาเรียน 
23
601502126
นางสาวสิริมา ยศรุ่งเรือง 
24
601502127
นางสาวหทัยรัตน์ ลือโสภา 
25
601502128
นางสาวอภิญญา อบรมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601502129
นางสาวอรวี ทำนา 
27
601502130
นายอัมรินทร์ สุคะโต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................