มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601502201
นายกิตติภูมิ เหลาเพชร 
2
601502202
นางสาวจารุวรรณ กุดแถลง 
3
601502203
นางสาวจิดาภา กาฬเพ็ญ 
4
601502204
นางสาวจิริยา ร่องบุตรศรี 
5
601502205
นางสาวฉัตรวิภา ยศรุ่งเรือง 
6
601502206
นางสาวชลธิชา ศรีโย 
7
601502207
นางสาวช่อผกา ศรีคุนลา 
8
601502208
นายชุติมันต์ เดชพลกรัง 
9
601502209
นางสาวฐิติมา จันทร์สว่าง 
10
601502210
นางสาวณัฐริณีย์ พลศรี 
11
601502211
นายเดชาวัฒน์ งามดี 
12
601502212
นางสาวทิพย์พิไล ขาวจันทร์ 
13
601502213
นางสาวธริญา สาสีเสาร์ 
14
601502214
นางสาวนันทพร คำนาค 
15
601502215
นางสาวบัวแก้ว จรรยา 
16
601502216
นางสาวปฐมาพร อินทร์ทอง 
17
601502217
นางสาวพรพรรณ แย้มฎีกา 
18
601502218
นายพีรวิชญ์ รังษี 
19
601502220
นางสาวรุจิรา นนท์ขุนทด 
20
601502221
นางสาววชิรนันท์ แคนชัย 
21
601502222
นายวิชชรัตน์ พรมเดื่อ 
22
601502223
นายวุฒินันท์ กล้าเมืองกลาง 
23
601502224
นางสาวศิรินภา มั่งสมบัติ 
24
601502225
นางสาวสถิรพร คำไพเราะ 
25
601502226
นางสาวสุนิษา ลาดบัวขาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601502227
นายอธิวัฒน์ เยี่ยมชัยภูมิ 
27
601502228
นายอภินันท์ ดาวเรือง 
28
601502229
นายอัครพนธ์ โพธิ์นอก 
29
601502230
นายอาริยะชล ทะเจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................