มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601503101
นางสาวกาญจนวรรณ โตน้ำ 
2
601503102
นายไกรสร บุตรชาดี 
3
601503103
นายคุณากร กองม่วง 
4
601503104
นายชนะพันธ์ เรียวกลาง 
5
601503105
นางสาวชลดา ประโพธิ์ศรี 
6
601503106
นางสาวฌญาพร มานอก 
7
601503107
นายณฐชนนท์ ไชยขาว 
8
601503108
นายณัฐพล สารยศ 
9
601503110
นายธวัชชัย สีแวงนอก 
10
601503111
นายนฤสรณ์ นะมะ 
11
601503112
นางสาวบุษกรณ์ แสงศิริ 
12
601503113
นายปิยะณัฐ ธารณะกลาง 
13
601503114
นางสาวปิยาพร แผงตัน 
14
601503115
นางสาวพิมพ์พรรณ พากุล 
15
601503117
นางสาวยุภาพร พร้อมสันเทียะ 
16
601503118
นางสาวศิริขวัญ สิงห์กุล 
17
601503119
นายเศรษฐพงศ์ เชื้ออาสา 
18
601503120
นางสาวสุวรรณา กางสูงเนิน 
19
601503121
นายอธิวัช วุฒิน้อย 
20
601503124
นางสาวสุกานดา รุจาคม 
21
601503125
นายอรรถพล แต้มเขียนนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................