มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601503201
นายเกียรติศักดิ์ ศรีซุย 
2
601503202
นายขวัญชัย ปลาโพธิ์ 
3
601503203
นายจิตติพงศ์ เคียงจัตุรัส 
4
601503204
นางสาวชมภูนุช เลิศพันธ์ 
5
601503205
นายโชติวุฒิ สุดจริง 
6
601503206
นายฐาปกรณ์ ประจวบสุข 
7
601503207
นางสาวณฐิกา รวมขุนทด 
8
601503208
นายณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล 
9
601503209
นายธรรมวัฒน์ รองแก้ว 
10
601503210
นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมวิเศษ 
11
601503211
นายนิพนธ์ เทพวงค์ 
12
601503212
นางสาวประภาศรี ปะมะโน 
13
601503213
นางสาวปิยะธิดา คำภาส 
14
601503214
นายพิทยา ชุ่มวงษ์ 
15
601503215
นางสาวภรณ์ชนก มิ่งมณี 
16
601503216
นายภูวดี สมภา 
17
601503217
นางสาวรันธยา สิงห์คำ 
18
601503218
นางสาวศิรินภรณ์ พยัคฆพล 
19
601503219
นางสาวสิริลักษณ์ รัตนีย์ศรีบัณฑิต 
20
601503220
นางสาวอธิพร ปะทักขินัง 
21
601503221
นายอภิวิชญ์ ภานุมาตย์ 
22
601503222
นางสาวอรุณ สุวรรณคาม 
23
601503223
นายอิสระ พิลาตัน 
24
601503224
นางสาวพนัชกร พุฒินาทภาคินธาดา 
25
601503225
นางสาวสุธาสินี สากุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................