มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601504101
นายกรวินท์ คาดสนิท 
2
601504102
นายกฤษดากร ลาแอ้น 
3
601504103
นายกษิตินาถ งามสวัสดิ์ 
4
601504104
นายกิตติศักดิ์ กิขุนทด 
5
601504105
นายเกรียงไกร กล้าหาญ 
6
601504106
นายจิรฐิติม์ สาระการ 
7
601504107
นายฉัตรพล กงไธสง 
8
601504108
นายทัตพงศ์ บุราณ 
9
601504109
นายธนพนธ์ แป้นตระกูล 
10
601504110
นายธนากร กุลลาศ 
11
601504111
นายธนาเทพ ต่อสกุลไทย 
12
601504112
นายธีรพงศ์ กอสูงเนิน 
13
601504113
นายปฏิภาณ ประกอบแก้ว 
14
601504114
นายพิเชษฐ แสงคำ 
15
601504115
นายพูลชัย ชัยศิริ 
16
601504116
นายภัทรพล กงชัยภูมิ 
17
601504117
นายยศพล สาคร 
18
601504118
นางสาวยุวรี เพ็งชัยศิลป 
19
601504119
นายวรวุฒิ ดานะ 
20
601504120
นายวายุ เสนีนันท์ 
21
601504122
นางสาวศินีนารถ เนตรสูงเนิน 
22
601504123
นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มสูงเนิน 
23
601504124
นายสุธิพงษ์ ถาหล้า 
24
601504125
นายสุริยะ โฮชิน 
25
601504126
นายอนันตชัย หัสจันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601504127
นายอนุพงษ์ วงค์เฟือง 
27
601504128
นายอรรฆพล รัตนบุตร 
28
601504129
นางสาวอังคณารินทร์ หอมขุนทด 
29
601504130
นายเอกลักษณ์ คำกลาง 
30
601504131
นายภาสกร มืมขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................