มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601504201
นายกฤษฎา รักบุญ 
2
601504202
นายกวินท์ คำบุศย์ 
3
601504203
นายกิตติพงศ์ พรสวัสดิ์ 
4
601504204
นายเกรียงไกร ลางไชย 
5
601504205
นายเกรียงเดช จ๋าพิมาย 
6
601504206
นายจิรศักดิ์ หารศรี 
7
601504207
นายชิษณุพงศ์ ขัดทัศน์ 
8
601504208
นายทิวากร พลคำมาก 
9
601504209
นายธนวัฒน์ อำไธสง 
10
601504210
นายธนากร บัวหอม 
11
601504211
นางสาวธัญญลักษณ์ สายสระน้อย 
12
601504213
นายประมณัส จันทร์เทาว์ 
13
601504214
นายพีรพงษ์ อุปสีดา 
14
601504215
นายภควัต ภิรมย์ชม 
15
601504216
นายภานุมาศ จันทชิต 
16
601504217
นายยุทธพงษ์ บุญงาม 
17
601504218
นายรัชฌานนนท์ เพิ่มไพบูลย์ 
18
601504219
นางสาววลักษณ์สุดา พุฒนอก 
19
601504220
นายวิษณุ คุณทะวงษ์ 
20
601504222
นายสิทธิสาร ปรึกษา 
21
601504223
นายสุทธิศักดิ์ ภิรมย์ขวัญ 
22
601504224
นายสุรศักดิ์ สมบัติหลาย 
23
601504225
นางสาวอนัญญา ปลื้มพันธ์ 
24
601504226
นายอนุชา แสงอรุณ 
25
601504227
นายอภิสิทธิ์ เมากระมล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601504228
นายอรรถชัย วิชาธรรม 
27
601504229
นางสาวอารีวรรณ ฐานะพิมพ์ 
28
601504230
นายภาสกร เดชบุรัมย์ 
29
601504231
นายรุ่งสุริยา อินดา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................