มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601506101
นางสาวกมลชนก ศรีพนม 
2
601506102
นางสาวเกศินี มิ่งโอโล 
3
601506103
นางสาวขนิษฐา ศรีทองคำ 
4
601506104
นายจารุวัฒน์ เจริญโภค 
5
601506105
นางสาวเจริญรัตน์ นาเจริญ 
6
601506106
นายชัชพงศ์ พิทักษ์พล 
7
601506107
นายณัฐพล จันทะดวง 
8
601506108
นางสาวณิชกานต์ แคเขว้า 
9
601506109
นางสาวธนากร พบชัยภูมิ 
10
601506110
นายนพรัตน์ ทิพภูเขียว 
11
601506111
นางสาวนันทพร พลยางนอก 
12
601506112
นางสาวเบญจมาภรณ์ ชาวสวน 
13
601506113
นางสาวปนัดดา มากระเซ็น 
14
601506114
นางสาวปาริชาต ชินรัตน์ 
15
601506115
นางสาวพัชราภรณ์ โคกม่วง 
16
601506116
นางสาวแพรวนภา กายชัยภูมิ 
17
601506117
นางสาวมณีรัตน์ เชิญกลาง 
18
601506118
นางสาวรติมา ริมขามป้อม 
19
601506119
นางสาววริศรา ชื่นสันเทียะ 
20
601506120
นายวิทวัฒน์ หิรัญพิพิธชัย 
21
601506121
นายวุฒิชัย มุเขวา 
22
601506122
นายศุภชัย หวังวัดกลาง 
23
601506123
นางสาวสิริกาญจน์ กังขอนนอก 
24
601506124
นางสาวสิริภา สมศรี 
25
601506125
นางสาวสุกันยา สงสันทิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601506127
นายสุทัศน์ จำนงค์ชอบ 
27
601506128
นางสาวสุภาวดี วาวจะโปะ 
28
601506129
นางสาวสุรภา ชูสวัสดิ์ 
29
601506130
นางสาวอทิติยา ทวนสระน้อย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................