มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601506201
นางสาวกรรณิการ์ ผาทอง 
2
601506202
นางสาวขนิษฐา เถื่อนสันเทียะ 
3
601506203
นางสาวจารุวรรณ อวบสันเทียะ 
4
601506204
นางสาวจิราภา แก้วประทุม 
5
601506205
นางสาวชนิสรา ปราบพาลา 
6
601506206
นายชัยวัฒน์ สุนทรวัฒน์ 
7
601506207
นายณัฐภัทร สมอแข็ง 
8
601506208
นางสาวดรุณรัตน์ สมบูรณ์ 
9
601506209
นางสาวธันวารัตน์ โพธิ์นอก 
10
601506210
นางสาวนภสร ชินหงษ์ 
11
601506211
นางสาวนิภารัตน์ นานอก 
12
601506212
นางสาวเบญจวรรณ ขึมสันเทียะ 
13
601506213
นางสาวปรีชญา ปลาหนองโปร่ง 
14
601506214
นางสาวผกาวรรณ สุขสำราญ 
15
601506215
นางสาวพิมพ์ใจชนม์ แสนณรงค์ 
16
601506216
นางสาวฟ้ารุ่ง บ่อสารคาม 
17
601506217
นางสาวยุวดี โททำ 
18
601506218
นายฤทธิเกียรติ ไวบรรเทา 
19
601506219
นางสาววัชรีญา แพงบุดดี 
20
601506220
นางสาววิลาสินี นิยมธรรม 
21
601506221
นางสาวศศิพิศิษฐ์ คมขำ 
22
601506222
นางสาวสกุลตลา เทพนัส 
23
601506223
นางสาวสิริจรรยา เลกลาภ 
24
601506224
นางสาวสิริรัตน์ เฉลียวศิลป์ 
25
601506225
นางสาวสุครีม มารมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601506226
นางสาวสุชาดา หมั่นแคน 
27
601506227
นางสาวสุธาริณี เทอมหวาย 
28
601506228
นางสาวสุภาวดี ศรีสกุล 
29
601506229
นายเสกสิทธิ์ ถูระพี 
30
601506230
นางสาวอนุธิดา ธงเฉลิม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................