มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601507101
นางสาวกชกร วิชาธรรม 
2
601507102
นางสาวกนกวรรณ ใจคุณ 
3
601507103
นางสาวกัญญาณัฐ เพียภูเขียว 
4
601507104
นางสาวเกตุศิริ โลมะบุตร 
5
601507105
นางสาวจุฬาลักษณ์ อันทะปัญญา 
6
601507106
นางสาวชนิสรา บุญคำ 
7
601507107
นายชานนท์ พระจอหอ 
8
601507108
นางสาวณัฐธิรา มาเหง่า 
9
601507110
นายธันวา ท่อนพุดซา 
10
601507111
นางสาวนงคาร หล้าชน 
11
601507112
นางสาวนฤมล สงครามภู่ 
12
601507113
นายนิฐิพงษ์ ปลูกจิตร 
13
601507114
นางสาวบุษกรรัตน์ อินทร์เพชร 
14
601507115
นางสาวปนัดดา ทานิล 
15
601507116
นางสาวปวีณา ตุ้มนอก 
16
601507117
นางสาวปิยะนัฐ คำคูณ 
17
601507118
นางสาวพรภิมล สมมะเริง 
18
601507120
นางสาวมุทิกา พรมบุตร 
19
601507121
นางสาวรัตนาพร ทวีทรัพย์ 
20
601507122
นางสาววนารักษ์ โซ่พิมาย 
21
601507123
นางสาววรรณิภา แสนบูราณ 
22
601507124
นางสาวศิรินันท์ สถิตชัย 
23
601507125
นางสาวสาวิตรี เฟื่องสูงเนิน 
24
601507126
นางสาวสุขพันรัตน์ สิงห์น้อย 
25
601507127
นางสาวสุนารี เผื่อนสูงเนิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601507128
นางสาวสุวรา ชิดทอง 
27
601507129
นายอนุรักษ์ ภาสดา 
28
601507130
นางสาวอรวรรณ์ สงวนศิลป์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................