มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601507201
นางสาวกนกกานต์ ศรีวิพัฒน์ 
2
601507202
นางสาวกฤติมา ตันปัน 
3
601507203
นายกิตติพงศ์ พลตะคุ 
4
601507205
นายชนะชัย หวังห้องกลาง 
5
601507206
นางสาวชลธิชา ผลจันทร์ 
6
601507207
นางสาวฐิตินันท์ โอนชัยภูมิ 
7
601507208
นายณัฐพงศ์ หงษ์บุญ 
8
601507209
นายทรงวิทย์ วงศ์กระต่าย 
9
601507211
นางสาวนริศรา ศรีชุม 
10
601507212
นางสาวนฤมล นินกลาง 
11
601507213
นางสาวนิตยา ศรีสุวรรณ์ 
12
601507214
นางสาวปณิฏฐา วงศ์สม 
13
601507215
นางสาวปนัดดา ลับขุนทด 
14
601507217
นางสาวพรชนิตว์ รังษี 
15
601507218
นางสาวแพรวพรรณ ทวีคูณ 
16
601507219
นางสาวภาณุมาศ พานเมือง 
17
601507220
นางสาวรัตติยา เลไทย 
18
601507221
นายวงศกร ข้องชัยภูมิ 
19
601507222
นางสาววรพร ภักดีแก้ว 
20
601507223
นางสาวศันสนีย์ เมนขุนทด 
21
601507224
นางสาวสาวิตรี บู่ทองจันทร์ 
22
601507225
นางสาวสุกัญญา สมพงษ์ 
23
601507226
นางสาวสุจิตรา ศรีหาวัตร 
24
601507227
นางสาวสุพพัตรา ชาลีวรรณ์ 
25
601507228
นางสาวเสาวลักษณ์ กุลสันเทียะ 
26
601507229
นางสาวอภัสรา หอขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................