มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601501101
นางสาวกมลนิตย์ ทรัพย์เมือง 
2
601501102
นางสาวกัญญารัตน์ กองทอง 
3
601501103
นางสาวเกวลี แสงสว่าง 
4
601501104
นางสาวขวัญศิริ ยุทธิยา 
5
601501105
นางสาวเขมิกา วงศ์ละคร 
6
601501106
นางสาวจริญธร โก้ชัยภูมิ 
7
601501107
นางสาวจีราภรณ์ พรหนองแสน 
8
601501108
นางสาวชมพูนุช ภูมิโคก 
9
601501109
นางสาวญาณิศา สุดสุภาพ 
10
601501110
นายณัฐพล ถินทอง 
11
601501111
นางสาวธณิกานต์ ฤทธิชัย 
12
601501112
นางสาวบุษบา เจ็กสูงเนิน 
13
601501113
นางสาวเบญจวรรณ นาปาน 
14
601501114
นางสาวประภาสิริ ผมเพ็ชร 
15
601501115
นางสาวผกามาศ สมจิตร 
16
601501116
นางสาวพิมพ์ผกา เฟื่องสูงเนิน 
17
601501117
นางสาวภาวิตา ม่วงเพชร 
18
601501118
นางสาวเมธาวี ลมคำภา 
19
601501119
นางสาววนิดา แสงขุรัง 
20
601501120
นางสาววราภรณ์ กุลเเพง 
21
601501121
นายวีรพงศ์ ปุราสะดึง 
22
601501122
นางสาวศศิมาพร เอนดู 
23
601501123
นางสาวศิริวรรณ พรมกระโทก 
24
601501124
นางสาวศุภรัสมิ์ ดัดขุนทด 
25
601501125
นางสาวสิริยากรณ์ จันดา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601501126
นางสาวสุพัตรา ชนะวงค์ 
27
601501127
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วพิภพ 
28
601501128
นางสาวสุวนันท์ ดาวศรี 
29
601501129
นางสาวเหมือนฝัน ทองพันลำ 
30
601501130
นางสาวอาริยา ชาวขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................