มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601501201
นางสาวกฤตภัค ดีสวัสดิ์ 
2
601501202
นางสาวกาญจนา โบงูเหลือม 
3
601501203
นางสาวเกศินี ไพลสันเทียะ 
4
601501204
นางสาวเขมาภิลักษณ์ เหล่าบุตรศรี 
5
601501205
นางสาวจตุพร หอมระหัด 
6
601501206
นางสาวจิราภา ฉัตรจังหรีด 
7
601501207
นางสาวเจษฎาภรณ์ ยะสีดา 
8
601501208
นางสาวชไมพร คนหาญ 
9
601501209
นางสาวณัฐกมล เชื้อประยูร 
10
601501210
นางสาวณัฐริกา นิลโท 
11
601501211
นางสาวนุชรี คงโนนกอก 
12
601501212
นางสาวบุษวรรณ ครบุรี 
13
601501213
นายปฏิภาณ หนูทอง 
14
601501214
นางสาวปรินดา เพ็ชรนอก 
15
601501215
นางสาวพิชญากานต์ ชำนาญกลาง 
16
601501217
นางสาวภิญญานัญญ์ เคนจัตุรัส 
17
601501218
นางสาวยุพาพร ขอสูงเนิน 
18
601501219
นางสาววนิดา กุดหินนอก 
19
601501220
นางสาววาสนา ไทยทวี 
20
601501221
นายวุฒิชัย บุตะเขียว 
21
601501222
นางสาวศิรประภา เถาว์พันธ์ 
22
601501223
นายศุภชัย มั่นเรืองศรี 
23
601501224
นางสาวสายฝน บุญบุตร 
24
601501225
นางสาวสุนิสา เหล่าจันทร์ 
25
601501226
นางสาวสุภาพร เหบขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601501227
นางสาวสุมน พลอาสา 
27
601501228
นางสาวเหมือนฝัน ชิงไธสง 
28
601501229
นายอนุสรณ์ สิทธิโคตร 
29
601501230
นางสาวอารียา มอมขุนทด 
30
601501231
นางสาวอินธิรา ศิลาพงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................