มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601505101
นางสาวกมลรัตน์ การเร็ว 
2
601505102
นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว 
3
601505103
นางสาวกานดาวดี ตุงชีพ 
4
601505104
นางสาวจิรนันท์ มูลนิคม 
5
601505105
นางสาวจุภาภรณ์ อรุณโน 
6
601505106
นางสาวชมพูนุช ธรรมนิยม 
7
601505107
นายโชคทวี คำโหยก 
8
601505108
นางสาวณัฐชา มาลัย 
9
601505109
นางสาวณัฐวรรณ บุญช่วยชู 
10
601505110
นายธนกร สัมพันธ์ 
11
601505111
นางสาวธิดารัตน์ คำภูแสน 
12
601505112
นางสาวนภัสวรรณ อินทองหลาง 
13
601505113
นายนัทธพงศ์ แถววิชา 
14
601505114
นางสาวนารีรัตน์ ฝ่ายประสิทธิ์ 
15
601505115
นางสาวปัญณพร พิพิธพล 
16
601505116
นายปุริม หงษ์ทอง 
17
601505117
นางสาวภาณุมาศ ทองอินทร์ 
18
601505118
นางสาวมยุรา คำมูลเเสน 
19
601505119
นางสาวรังสิยา ศรีชนาพันธ์ 
20
601505120
นางสาวรุ่งทิวา อ่อนมะลัง 
21
601505121
นางสาวลักษิกา นามศรี 
22
601505122
นางสาววรภรณ์ เงินชัยสงค์ 
23
601505124
นางสาวศศิธร พิมพ์ลาศรี 
24
601505125
นางสาวศิริญากรณ์ ทำไหม 
25
601505126
นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
601505127
นางสาวสุกัญญา โถวิเชียร 
27
601505128
นางสาวสุพิณญา จอดนอก 
28
601505129
นายอนุวัฒน์ ขุมทรัพย์ 
29
601505130
นางสาวอภิญญา ยางศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................