มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601505201
นางสาวกัญญารัตน์ อมรนัต 
2
601505202
นางสาวกันต์หทัย โอกระโทก 
3
601505203
นายกิตติธัช วารินทร์ 
4
601505204
นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิรักษ์ 
5
601505205
นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ กอประเสริฐสุด 
6
601505206
นางสาวชลธิชา แสนเสนาะ 
7
601505207
นางสาวณัฐกร พลพิทักษ์ 
8
601505208
นางสาวณัฐริกา แม๊กพิมาย 
9
601505209
นางสาวดารากร ฉลองชัย 
10
601505210
นางสาวธนัญญา สังขรัตน์ 
11
601505211
นายนพดล ขำวิจิตร 
12
601505212
นางสาวนมิดา มานะสุวรรณศรี 
13
601505213
นางสาวนันทนา ดาเวช 
14
601505214
นางสาวน้ำฝน คุ้มไข่น้ำ 
15
601505215
นางสาวปาริฉัตร รอนยุทธ 
16
601505216
นางสาวพีรญาณ์ หิรัญเกิด 
17
601505219
นางสาวรัชดาภรณ์ ขวาไทย 
18
601505221
นางสาววณิชชา ลาดจันทร์ 
19
601505222
นางสาววรีรัตน์ ล้อมจันทร์ 
20
601505223
นางสาวศรัณย์พร มาตวัน 
21
601505225
นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์ทุย 
22
601505226
นางสาวสาวิตรี จิตรโคตร 
23
601505227
นางสาวสุปราณี มะลี 
24
601505228
นางสาวอนันตญา ทุมนัส 
25
601505229
นางสาวอภิญญา ประสานศักดิ์ 
26
601505230
นางสาวอุมาพร มหาวอ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................