มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ เทคโน60
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602101101
นางสาวชลิตา มีศักดิ์ 
2
602101102
นายภาคภูมิ ด่านยุทธพลชัย 
3
602101103
นางสาวมาลินี ช่างกลึง 
4
602101104
นางสาวศิรินภา ฝาชัยภูมิ 
5
602101105
นายพัฒนชัย ขนชัยภูมิ 
6
602101106
นายอณาวิน หาญเวช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................