มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ กศปช.เทคโน60.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602101101
นางสาวชลิตา มีศักดิ์ 
2
602101103
นางสาวมาลินี ช่างกลึง 
3
602101104
นางสาวศิรินภา ฝาชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................