มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602102101
นางสาวณัฐกานต์ ชมนาวัง 
2
602102102
นายพรอนันต์ ลือกำลัง 
3
602102103
นายสหรัฐ จิตรนอก 
4
602102104
นางสาวสุดารัตน์ พันสีทา 
5
602102105
นายอนวัช กล้าแท้ 
6
602102106
นายธนภัทร อาจศึก 
7
602102107
นางสาววันวิสา พันธ์เข็มทอง 
8
602102108
นายณัฐพล ม่วงเพ็ชร 
9
602102109
นางสาวยุพิน สายแก้ว 
10
602102110
นางสาวปิยณัฐ ชัยนารถ 
11
602102111
นายศิริพล ทองจำรูญ 
12
602102112
นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม 
13
602102113
นายจักรินทร์ เคนรัง 
14
602102114
นางสาวเกศรา ใยชัยสงค์ 
15
602102115
นายประวิทย์ วิเศษคร้อ 
16
602102116
นายทิพากร โชคชวลิต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................