มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602102101
นางสาวณัฐกานต์ ชมนาวัง 
2
602102103
นายสหรัฐ จิตรนอก 
3
602102104
นางสาวสุดารัตน์ พันสีทา 
4
602102105
นายอนวัช กล้าแท้ 
5
602102106
นายธนภัทร อาจศึก 
6
602102107
นางสาววันวิสา พันธ์เข็มทอง 
7
602102108
นายณัฐพล ม่วงเพ็ชร 
8
602102110
นางสาวปิยณัฐ ชัยนารถ 
9
602102112
นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม 
10
602102113
นายจักรินทร์ เคนรัง 
11
602102115
นายประวิทย์ วิเศษคร้อ 
12
602102116
นายทิพากร โชคชวลิต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................