มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602301101
นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่น 
2
602301102
นางณัฐฎิกานต์ คำพรม 
3
602301103
นางสาวนันทวรรณ กมขุนทด 
4
602301104
นายสันติ คำพรม 
5
602301105
นายสืบพงศ์ หวังชนะ 
6
602301106
นายอภิสิทธิ์ อนุกูล 
7
602301107
นายภัทรกร วรกิจไพบูลย์ 
8
602301108
นายชิษณุพงศ์ คำจัตุรัส 
9
602301109
นางสาวจริยวรรษ ชำนาญกุล 
10
602301110
นายยิ่งใหญ่ ง้าวชัยภูมิ 
11
602301111
นายเบญจรงค์ บัวสกุล 
12
602301112
นางสาวจุฑามาศ โคตรวิถี 
13
602301113
นางดวงพร เกษนอก 
14
602301114
นายเอกนรินทร์ ยันบัวบาน 
15
602301115
นางสาวศิรินภา วิจิตรธนสาร 
16
602301116
นายปกรณ์ ดวงเงิน 
17
602301117
นายภทรเกียรติ เพียรแก้ว 
18
602301118
นางสาวพนิดา สาธร 
19
602301119
นายสถิต แพงวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................