มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602301101
นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่น 
2
602301102
นางณัฐฎิกานต์ คำพรม 
3
602301103
นางสาวนันทวรรณ กมขุนทด 
4
602301104
นายสันติ คำพรม 
5
602301105
นายสืบพงศ์ หวังชนะ 
6
602301106
นายอภิสิทธิ์ อนุกูล 
7
602301108
นายชิษณุพงศ์ คำจัตุรัส 
8
602301109
นางสาวจริยวรรษ ชำนาญกุล 
9
602301111
นายเบญจรงค์ บัวสกุล 
10
602301114
นายเอกนรินทร์ ยันบัวบาน 
11
602301115
นางสาวศิรินภา วิจิตรธนสาร 
12
602301116
นายปกรณ์ ดวงเงิน 
13
602301117
นายภทรเกียรติ เพียรแก้ว 
14
602301118
นางสาวพนิดา สาธร 
15
602301119
นายสถิต แพงวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................