มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กศปช.PS60.1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602303101
นางสาวกัลยา วันคำ 
2
602303102
นางสาวเกวลิน พิงสำนัก 
3
602303103
นายขจรศักดิ์ แดนทองหลาง 
4
602303104
นายคมกฤษณ์ ศรีภูมิ 
5
602303105
นายเชิดชัย บุญเกษม 
6
602303106
นางสาวญาดา โชคศิริ 
7
602303107
นางสาวธิดารัตน์ นาซาน 
8
602303108
นางสาวนภัสรา ผลบัว 
9
602303110
นายปราโมทย์ โฉมหาญ 
10
602303112
นายภูวนาท ดิเรกศิลป์ 
11
602303113
นายราชภัฏ ชำนาญกลาง 
12
602303114
นายวชิรพงศ์ วงษ์พันธุ์คูณ 
13
602303115
นายเอกพงษ์ สิงห์ประเสริฐ 
14
602303116
นายชัยวัฒน์ กางการ 
15
602303117
นางสาวปาริชาติ หวังหามกลาง 
16
602303119
นางสาวสุกัญญา พิลาบุตร 
17
602303121
นายอนุชา ขันอาสา 
18
602303122
นายกิตติคุณ เชื้อชัย 
19
602303124
นายอนันต์ อินทร์นอก 
20
602303126
นายวีระภัทร์ แพงศรี 
21
602303128
นางสาวกวินทิพย์ รักสนิท 
22
602303130
นายอานนท์ บุญเสริฐ 
23
602303131
นางสาวปัญญาทิพย์ ปลื้มชาติ 
24
602303132
นายสรทัศ สังข์ทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................