มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ร.บ.60
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
602303101
นางสาวกัลยา วันคำ 
2
602303102
นางสาวเกวลิน พิงสำนัก 
3
602303103
นายขจรศักดิ์ แดนทองหลาง 
4
602303104
นายคมกฤษณ์ ศรีภูมิ 
5
602303105
นายเชิดชัย บุญเกษม 
6
602303106
นางสาวญาดา โชคศิริ 
7
602303107
นางสาวธิดารัตน์ นาซาน 
8
602303108
นางสาวนภัสรา ผลบัว 
9
602303109
นางสาวนริศรา สิงห์เหม 
10
602303110
นายปราโมทย์ โฉมหาญ 
11
602303111
นายภคพงษ์ กาญจนภักดี 
12
602303112
นายภูวนาท ดิเรกศิลป์ 
13
602303113
นายราชภัฏ ชำนาญกลาง 
14
602303114
นายวชิรพงศ์ วงษ์พันธุ์คูณ 
15
602303115
นายเอกพงษ์ สิงห์ประเสริฐ 
16
602303116
นายชัยวัฒน์ กางการ 
17
602303117
นางสาวปาริชาติ หวังหามกลาง 
18
602303118
นายเกรียงไกร เลิศรัตนวรกุล 
19
602303119
นางสาวสุกัญญา พิลาบุตร 
20
602303120
นายอดิศร โคตรมุงคุณ 
21
602303121
นายอนุชา ขันอาสา 
22
602303122
นายกิตติคุณ เชื้อชัย 
23
602303123
นายสิรภพ หมั่นหมาย 
24
602303124
นายอนันต์ อินทร์นอก 
25
602303125
นางสาวพัชราภรณ์ นาคคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ร.บ.60
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
602303126
นายวีระภัทร์ แพงศรี 
27
602303127
นายวรวุฒิ พรมภัณฑ์ 
28
602303128
นางสาวกวินทิพย์ รักสนิท 
29
602303129
นางสาวพรทิพย์ พลวงษ์ศรี 
30
602303130
นายอานนท์ บุญเสริฐ 
31
602303131
นางสาวปัญญาทิพย์ ปลื้มชาติ 
32
602303132
นายสรทัศ สังข์ทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................