มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 601
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861111
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี 
2
603861122
นายวิชาญ เววิชัยโก 
3
603861125
นางสำรวย คร่ำสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................