มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 601
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861101
นางสาวกนกวรรณ นันทดิลก 
2
603861102
นางสาวเกวรี โภชะโน 
3
603861103
นายจักรพงษ์ภูวณัฐ ลมดา 
4
603861104
นางสาวเจนจิรา ถวิลเทพ 
5
603861105
นางสาวชลิดา ต่อติด 
6
603861106
นางสาวณัฏฐา เตชะนอก 
7
603861107
นางณิชาภา ปิจนัน 
8
603861108
นางตรีกมล เตชสิทธิ์ตรัย 
9
603861109
นายธนรัตน์ เตชสิทธิ์ตรัย 
10
603861110
นางธีราภรณ์ วงศ์มโนพณิช 
11
603861111
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี 
12
603861112
นางสาวนิสารัตน์ ทิมา 
13
603861113
พระครูปลัดปริญญา แสงสุริยะโยธิน 
14
603861114
นางสาวเปรมฤดี ศรีรักษ์ 
15
603861115
นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว 
16
603861116
นางสาวพิมลพรรณ อาษานอก 
17
603861117
นางสาวมณินทรฏ์ ราชแสนเมือง 
18
603861118
นางยุพาวรรณ แก้วคำมี 
19
603861119
นางรสรดา แสนโคตร 
20
603861120
นางสาววจี ประชากลาง 
21
603861121
นายวัชราวุธ สอนชัยภูมิ 
22
603861122
นายวิชาญ เววิชัยโก 
23
603861123
พระมหาวีระพล ดีหามแห 
24
603861124
นางสาวศิริวรรณ สมุติรัมย์ 
25
603861125
นางสำรวย คร่ำสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 601
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
603861126
นายสุทัศน์ คุณขุนทด 
27
603861127
นางสุภาพ บุญศรี 
28
603861128
นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล 
29
603861129
นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ 
30
603861130
นายอรรถพล มาสม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................