มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 602
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861209
นายธิติ ตรงประสิทธิ์ 
2
603861215
นางสาวพรรณอร พึ่งน้ำ 
3
603861222
นายวิทวัส ชัยสุวรรณ 
4
603861225
นายสิทธิศักดิ์ ศิริวรประสาท 
5
603861227
นายสุรชัย ป้อมมาตา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................