มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 602
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861201
นายกฤดิพงษ์ รังกลาง 
2
603861202
นางสาวเกษอาภา ดอนไพรพันธ์ 
3
603861203
นายจักรพันธ์ กองเงินนอก 
4
603861204
นางสาวเจนจิรา พืชสิงห์ 
5
603861205
นางสาวชลิดา สิงห์เดช 
6
603861206
นางสาวณัฐนันท์ ศิริพันธ์โนน 
7
603861207
นางสาวดวงนภา ศรีวิชิต 
8
603861208
นายทนงค์ศักดิ์ ใจดี 
9
603861209
นายธิติ ตรงประสิทธิ์ 
10
603861210
นางสาวนภมนฑน์ นามูลเพ็ง 
11
603861211
นายนันทพร แก้วศรี 
12
603861212
นางสาวนุชนารถ บำรุงเพชร 
13
603861213
นางปรียาภรณ์ เมธาพรสุทิวัส 
14
603861214
นางสาวเปรมวดี ปลั่งกลาง 
15
603861215
นางสาวพรรณอร พึ่งน้ำ 
16
603861216
นายภัทรศักดิ์ บะคะ 
17
603861217
นางสาวมนัสนิตย์ อินธิเสน 
18
603861218
นางสาวยุวดี เผยศิริ 
19
603861219
นางสาวรัตนา มอบสันเทียะ 
20
603861220
นายวรพจน์ หาญมนต์ 
21
603861221
นายวัฒนพงษ์ วัยบรรเทา 
22
603861222
นายวิทวัส ชัยสุวรรณ 
23
603861223
นายศิริชัย ทวีโชค 
24
603861224
นายศิริศักดิ์ สว่างตา 
25
603861225
นายสิทธิศักดิ์ ศิริวรประสาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 602
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
603861226
นางสาวสุนันท์ จุ้ยบำเพ็ญ 
27
603861227
นายสุรชัย ป้อมมาตา 
28
603861228
นายเสกสรร สาพิมาร 
29
603861229
นายอดิศร ประสาทนอก 
30
603861230
นางสาวอรวรรณ กวนเวียงจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................