มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 603
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861301
นางสาวกฤติภรณ์ โกยทรัพย์ 
2
603861302
นายเกียรติศักดิ์ ท้าวแป 
3
603861303
นางสาวจันทนา พุทธเสน 
4
603861304
นายเจษฎา มาประเสริฐ 
5
603861305
นายชวนินทร์ พิมพ์ณรงค์เดช 
6
603861306
สิบเอกณัฐพล เจริญบุตร 
7
603861307
นางสาวดวงฤดี อ่อนนางใย 
8
603861308
นางสาวทรรศนีย์ ศิลาทอง 
9
603861309
นางสาวธิมลพร จันสม 
10
603861310
นางสาวนฤภร ภู่ทอง 
11
603861311
นายนิคม อุ่นแก้ว 
12
603861312
นางสาวปภัชญา สำราญบำรุง 
13
603861313
นางสาวปวริศา บุญสร้อย 
14
603861314
นายพจศิลป์ คุณวันดี 
15
603861315
นางสาวพัชราภรณ์ กล้าประจันทร์ 
16
603861316
นางสาวภัทราพร คงโนนกอก 
17
603861318
นางสาวยุวดี ศรีสังข์ 
18
603861319
นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ 
19
603861320
นางสาววรรณวรา รุจาคม 
20
603861321
นายวันชัย จั่วจันทึก 
21
603861322
นายวิรัตน์ ศรีรักษา 
22
603861323
นางสาวศิริธร บุญหนา 
23
603861324
นายศุภชัย จำปาวงษ์ 
24
603861325
นางสาวสุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์ 
25
603861326
นางสาวสุนิสา ลาเขียว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 603
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
603861327
นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์ 
27
603861328
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันติพัฒนานนท์ 
28
603861329
นายอธิพงษ์ จันทร์โฉม 
29
603861330
นางสาวอรวรรณ หาญปีย์ 
30
603861331
นางสาวรุ่งทิวา เกาะม่วงหมู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................