มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 604
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861401
นายกัมปนาท ตั้งประจักษ์ 
2
603861402
นายขวัญชัย เพียงวงศ์ษา 
3
603861403
นางสาวจิราวัฒน์ แก้ววิศาสตร์ 
4
603861404
นายฉัตรชัย บัญญัติตระกูล 
5
603861405
นายชัยรัตน์ มานิช 
6
603861406
นางสาวณัฐภรณ์ เลิศขามป้อม 
7
603861407
นางสาวดุจจะรี พิมคีรี 
8
603861408
นางสาวเทวิกา ศรีหิน 
9
603861409
นางธิรดา วัชรปรีดา 
10
603861410
นายนัฐพล พิลาทอง 
11
603861411
นางนิธิกานต์ จันทร์คำลา 
12
603861412
นางสาวประพาพร มั่นคง 
13
603861413
นายปัญญา คนตรง 
14
603861414
นางพรนภา ประพงษ์ 
15
603861415
นางสาวพิกุล ดูสันเทียะ 
16
603861416
นางสาวภัทราวรรณ ศิริบุรี 
17
603861417
นายมานนท์ พูนประสิทธิ์ 
18
603861418
นางเยาวรัตน์ ไชยเวช 
19
603861419
นางสาวรัตนาพร ขุนพรม 
20
603861420
นางสาววรวิภา พรมโสดา 
21
603861421
นายวัลลภ บุญมาก 
22
603861422
นายวิษณุ ยอดรัก 
23
603861423
นางศิริพร ดอนหวย 
24
603861424
นายสมโภชน์ ยศม้าว 
25
603861425
นางสาวสุดาวรรณ ภาสกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 604
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
603861426
นางสาวสุปรียา ผงบุญตา 
27
603861427
นายสุรัฐ แสงไทยารักษ์ 
28
603861428
นางสาวโสภิตญดา จันโทศรี 
29
603861429
นายอภิเดช บุญคง 
30
603861430
นางสาวอัญชลี นอกตาจั่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................