มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 605
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861501
นายกิตติพงษ์ สำราญบำรุง 
2
603861502
นายคมกฤษ ฤาชา 
3
603861503
นางสาวจุฑามาศ ยศรุ่งเรือง 
4
603861504
นางสาวฉัตรมณี ละมุลตรี 
5
603861505
นายชาติชาย ชาติชนะ 
6
603861506
นายณัฐวุฒิ ดื่มโชค 
7
603861507
นายดุษฎีโดม ศรีบุณยมาลา 
8
603861508
นางสาวธนภัทร ้เดียวไธสง 
9
603861509
นายธีรพันธุ์ มาแสง 
10
603861510
นายนัฐพล อาจประจักร์ 
11
603861511
นางสาวนิภาพร บุดดา 
12
603861512
นางสาวประภัสยา น้อยสุวรรณ 
13
603861513
นางสาวปัทมา มิ้งพรม 
14
603861514
นางสาวพรนรินทร์ ทิชัย 
15
603861515
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ 
16
603861516
นายภาคภูมิ ปุ๊กสูงเนิน 
17
603861517
นางสาวมาลินี พันธ์ยาง 
18
603861518
นางสาวรพีพรรณ ประเสริฐสังข์ 
19
603861519
นางสาวรุ่งนภา หาญพยัคฆ์ 
20
603861520
นางสาววรัญญา ประสานสาย 
21
603861521
นางสาววารุณี เรืองศรี 
22
603861522
นางสาววิสา สายทอง 
23
603861523
นางสาวศิริพร บุษบง 
24
603861524
นางสาวสมหวัง พลรักษ์ 
25
603861525
นายสุทธิเกียรติ เหล็กกล้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 605
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
603861526
นางสาวสุพรรณี กระจ่างพันธ์ 
27
603861527
นางสาวสุรีรักษ์ มาฆะเซ็นต์ 
28
603861528
นางสาวหนูภักดิ์ คำพิทูล 
29
603861529
นายอภิเดช แผลงศาสตรา 
30
603861530
นายอาทิตย์ จันทร์แดง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................