มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 605
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861503
นางสาวจุฑามาศ ยศรุ่งเรือง 
2
603861508
นางสาวธนภัทร ้เดียวไธสง 
3
603861517
นางสาวมาลินี พันธ์ยาง 
4
603861522
นางสาววิสา สายทอง 
5
603861524
นางสาวสมหวัง พลรักษ์ 
6
603861527
นางสาวสุรีรักษ์ มาฆะเซ็นต์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................