มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 606
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
603861601
นางสาวกิตติภรณ์ ดาผุย 
2
603861602
นางสาวจริยา ยะคะเนย์ 
3
603861603
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน 
4
603861604
นางสาวชนิษา หอมทอง 
5
603861605
นายณฐปกรณ์ อิ่มเหว่า 
6
603861606
นางสาวณาตยา เวฬุวนารักษ์ 
7
603861607
นางสาวเดือนแรม ปลัดศรีช่วย 
8
603861608
นางสาวธนภัทร วงษ์คณานุรักษ์ 
9
603861609
นายธีระรัตน์ ขิดชัยภูมิ 
10
603861610
นายนัฐวุฒิ เคยชัยภูมิ 
11
603861611
นางสาวนิมมานรดี เอี่ยมสำอางค์ 
12
603861612
นางสาวปราณี เคิมชัยภูมิ 
13
603861613
นางสาวปิยะพร แก้วหนองแสง 
14
603861614
นางสาวพรพรรณ นักทำนา 
15
603861615
นางสาวพิมพ์ใจฟ้า ถานะ 
16
603861616
นายภาคภูมิ สำราญ 
17
603861617
นางสาวเมธาวี หิรัญคำ 
18
603861618
นางสาวรสชารินทร์ อู่ตะเภา 
19
603861619
นางสาวลลิตา วิชัยวงษ์ 
20
603861620
นางสาววรางคณา บัวศรี 
21
603861621
นางสาววาสนา พุทธานุ 
22
603861622
นางสาววีระญา พนพา 
23
603861623
นางสาวศิริลักษณ์ รุดบุญ 
24
603861624
นายสวชน งามเชื้อ 
25
603861625
นายสุทธิศักดิ์ แหล่ป้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 606
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
603861626
นางสุภวดี หลังโนนโพธิ์ 
27
603861627
นางสาวสุรีรัตน์ กองเลิศ 
28
603861628
นายหฤทธิ์ อาบสุวรรณ 
29
603861629
นางสาวอรทัย บำรุง 
30
603861630
นายอาวุธ ไกวัลเกศบุศย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................