มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารการศึกษา บ.การศึกษา พ60
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
605811101
นายชายทิพย์ หอมวงษ์ 
2
605811102
นายชูเกียรติ แสงเฟือง 
3
605811103
นายปรีชา น้อยปัญญา 
4
605811104
นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ 
5
605811105
นายสุวัชรากร ทัดเที่ยงนิกร 
6
605811106
นางสาวอโณชา พลวงนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................