มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน ลส.มข.ท.พ601
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
605812101
นางสาวณัฐกานต์ กำเนิดเขว้า 
2
605812102
นางสาวดลชนก รัตนบุญทา 
3
605812103
นางสาวพจนีย์ ขำชาลี 
4
605812104
นายพชรพล อารีชาติ 
5
605812105
นางสาวพรเลขา ชุ่มนาเสียว 
6
605812106
นางสาวพัชราภรณ์ เชิดเขว้า 
7
605812107
นายรัตตัญญู เชื้อสีดา 
8
605812108
นางสาววิภาดา สนิทไทย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................