มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร.ท.พ602
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
605812201
นายเกริกฤทธิ์ วังสระ 
2
605812202
นางสาวชัชจริยา ปัดทุม 
3
605812203
นายคณวร สัญญะ 
4
605812204
นายชิษณุพงศ์ เงินแจ่ม 
5
605812205
นายณัฐษธน สรสิทธิ์ 
6
605812206
นางสาวนฤมล มิ่งขวัญ 
7
605812207
นายนันทิพัฒน์ มโนรัตน์ 
8
605812208
นางสาวนุชลดา ชีพอุดม 
9
605812209
นางสาวพัชรีภรณ์ วงศ์ลาศ 
10
605812210
นางสาวภัควลัญชญ์ เสนามาตย์ 
11
605812211
นายภานุ นิลศิลา 
12
605812212
นายวรวิทย์ วันเมฆ 
13
605812213
นางสาววันทนา ธงฉิมพลี 
14
605812214
นายศิรา จานแสน 
15
605812215
นางสาวสายชลี ชัยศาสตร์ 
16
605812216
นางสาวสุกัญญา เหิมขุนทด 
17
605812217
นางสาวสุพรทิพย์ อาบสุวรรณ์ 
18
605812218
นางสาวสุภาพร ตะวงษ์ 
19
605812219
นางสาวเสาวนีย์ แสนกอง 
20
605812220
นางสาวอรุณณี กองจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................