มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611306101
นางสาวฉัตรแก้ว ภูมิมนต์ 
2
611306102
นางสาวณิพาพร หน่วงแก้ว 
3
611306103
นางสาวธัญญาภรณ์ วงษ์ชาลี 
4
611306104
นางสาวนันทณา เพ็งขุนทด 
5
611306105
นายอนุวัฒน์ เที่ยงเทพ 
6
611306106
นางสาวสุทธิกานต์ อิงสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................