มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611106101
นางสาวจุฑารัตน์ หาญกุดตุ้ม 
2
611106102
นางสาวมณีรัตน์ นิลกลาง 
3
611106103
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเที่ยง 
4
611106104
นางสาวณัฐติกา ก้อนจินดา 
5
611106105
นางสาวปิยะพร วิเศษสุท 
6
611106108
นางสาวชฎาภา ฉลาดเขียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................