มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611401101
นางสาวเกษดา จงกรด 
2
611401102
นางสาวจุฑาทิพย์ อินนาทร 
3
611401103
นางสาวชิดชนก ชาวบัวใหญ่ 
4
611401104
นางสาวณัฐธิดา พุฒซ้อน 
5
611401105
นายทรงพล ยิ้มนอก 
6
611401106
นางสาวธัญชนก หนูตัน 
7
611401107
นางสาวนวพร สว่างแสง 
8
611401108
นางสาวบุษบา บุญเกลี้ยง 
9
611401109
นางสาวปนิจตา โม่งปราณีต 
10
611401110
นายพรชัย บำรุงฐาน 
11
611401111
นางสาวพรรณิภา จานนอก 
12
611401112
นางสาวพัชรี ทองสะอาด 
13
611401113
นายพันกร วงษ์สนั่น 
14
611401114
นางสาวพิมพา กิ่งชัยภูมิ 
15
611401115
นางสาวเพ็ชชรี คำดี 
16
611401116
นางสาวภคมน เฉวียงวาศ 
17
611401117
นางสาวภัททิรา บุดดา 
18
611401118
นางสาวภัทรตรา แซ่อิ้ว 
19
611401119
นางสาวลักษณา ตุ่มศิริ 
20
611401120
นางสาววรรคณา แดนละลม 
21
611401121
นางสาววันวิสาข์ ตาปราบ 
22
611401122
นายวีรพรรดิ บุราณ 
23
611401123
นางสาวสุดารัตน์ มาตย์นอก 
24
611401124
นางสาวอินทิรา คชาไพร 
25
611401125
นายวุฒิไกร พันธุ์เกิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................