มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611402101
นางสาวกชกร ศูนย์พะวง 
2
611402102
นางสาวกมลรัตน์ อินทร์มะดัน 
3
611402103
นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิพลับ 
4
611402104
นางสาวกันทิยา โสชัยยันต์ 
5
611402105
นางสาวกุลฑีรา จันน้ำใส 
6
611402106
นางสาวเกวลิน ดาวไธสง 
7
611402107
นางสาวเกศราภรณ์ ประสานวงค์ 
8
611402108
นางสาวเกษรา เหลาลา 
9
611402109
นางสาวขวัญชีวา มิ่งโอโล 
10
611402110
นายจักรพงศ์ ดวงตาทอง 
11
611402111
นางสาวจันจิรา มาชัยภูมิ 
12
611402112
นางสาวจันทิมา แก้วสุริวงษ์ 
13
611402113
นางสาวเจนจิรา ดำรงสัตย์ 
14
611402114
นางสาวชลิตา เชื้อกุล 
15
611402115
นางสาวชัชฎาภรณ์ ทองจำรูญ 
16
611402116
นางสาวณัฐณิชา ยืนชีวิต 
17
611402117
นางสาวนาริศา ศรีรัก 
18
611402118
นางสาวนิตยา อิ่มกลาง 
19
611402119
นางสาวนิศากร ผดุงพล 
20
611402120
นางสาวนุชธิดา รูปชัยภูมิ 
21
611402121
นายปรีชญา ตะโสรัตน์ 
22
611402122
นางสาวพงษ์นภา คุ้มหนองเเดง 
23
611402123
นางสาวพนิดา มีแก้วน้อย 
24
611402124
นางสาวพรทิพย์ ทองดีนอก 
25
611402125
นางสาวพรธิดา ศรีเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611402126
นางสาวพรรณิภา สิทธิคำ 
27
611402127
นางสาวพันธิภา เหล่ามะลึก 
28
611402128
นายไพศาล ไทยพ่วง 
29
611402129
นางสาวโยทกา ผดุงโชค 
30
611402130
นางสาววาสนา ใจซื่อ 
31
611402132
นางสาวศศิภรณ์ แสนเคน 
32
611402133
นางสาวสุภาพร มานะสุวรรณศรี 
33
611402134
นางสาวสุภาวดี วันนอก 
34
611402135
นางสาวแสงเดือน ดีวงศ์สาย 
35
611402136
นางสาวหทัยกานต์ คลองงาม 
36
611402137
นางสาวอริศรา พิทักษ์ 
37
611402138
นางสาวอังคณา จงมุม 
38
611402139
นางสาวอาทิตยา นาอุดม 
39
611402140
นางสาวอารีย์ญา เดชรักษา 
40
611402141
นางสาวไอยดา ทานา 
41
611402142
นางสาวนฤมล เพียงสุวรรณ์ 
42
611402143
นางสาวกฤตพร สมประเสริฐ 
43
611402144
นางสาววาธิณี เกียรติศักดิ์ศิริ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................