มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611403101
นางสาวกัลยา ดอชนะ 
2
611403102
นายชนกานต์ จันทร์สุทธิ 
3
611403103
นายชัยณรงค์ ฉิมนอก 
4
611403104
นายชาญวิทย์ ประทุมรุ่ง 
5
611403105
นางสาวมนัสชนันท์ บัวนาค 
6
611403106
นางสาวปรีดารัตน์ เปรมเดช 
7
611403107
นางสาวปัณณพร วรรณพงษ์ 
8
611403108
นางสาวมีนา บุญมาก 
9
611403109
นายรติพงษ์ สีลาวิทย์ 
10
611403110
นางสาวศศิธร โพธิ์ศรี 
11
611403111
นายสหัสวรรษ สุภาพ 
12
611403112
นายอภิชาติ โพธิ์วัต 
13
611403113
นางสาวหทัยรัตน์ เกษนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................