มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611405101
นายกุลโรจน์ รณไพรี 
2
611405102
นายเกียรติศักดิ์ กิ่งชัยภูมิ 
3
611405103
นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลนี 
4
611405104
นางสาวดารารัตน์ ไพบูลย์ 
5
611405105
นางสาวธนัชชา ลีรังกา 
6
611405106
นางสาวธิดารัตน์ ดลประสิทธิ์ 
7
611405107
นายนนทวัฒน์ แก้วสลับ 
8
611405108
นางสาวปิยพร พลอยศิลา 
9
611405109
นายพงษ์ศิริ น้อยเสนา 
10
611405110
นางสาวพรทิพย์ ชุมภูทอง 
11
611405111
นายรัตพล พิมบุญ 
12
611405112
นางสาววชิริณทรา ลีวงศักดิ์ 
13
611405113
นางสาววรนุช เวชสัสต์ 
14
611405114
นายศิริพงศ์ กอสันเทียะ 
15
611405115
นางสาวสุธิดา ไตรทิพย์ 
16
611405116
นางสาวสุภานัน แสงสายออ 
17
611405117
นายอดิลักษณ์ พงษ์จันทร์ 
18
611405118
นายอนุพงษ์ ชัยราช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................