มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611406101
นางสาวกมลชนก ซองผม 
2
611406102
นางสาวจินดารตน์ พดขุนทด 
3
611406103
นางสาวชลธิชา สุขเพ็ง 
4
611406104
นายธนุส พิทธนูศร 
5
611406105
นางสาวปณิชา จันทร์หอม 
6
611406106
นายรัฐภูมิ ทองเรือง 
7
611406107
นางสาววรางคณา จันทา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................