มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611301101
นางสาวกรรณิการ์ คำท้วม 
2
611301102
นางสาวกาญจนา ชินพลชาย 
3
611301103
นางสาวจุฑามาศ ชัยอาวุธ 
4
611301104
นายเฉลิมราช เสมาเพชร 
5
611301105
นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ตะลา 
6
611301106
นายณัชพล โชคชัย 
7
611301107
นายทัศรินทร์ คณะแสวง 
8
611301108
นายธวัชชัย ปลื้มมะลัง 
9
611301109
นายนที ทาท่าหว้า 
10
611301110
นางสาวนพรัตน์ วงค์คำจันทร์ 
11
611301111
นายนพรุจ พงษ์โสภา 
12
611301112
นางสาวนัฐิยาพร จงเทพ 
13
611301113
นางสาวนันทิยา โฆษาจารย์ 
14
611301114
นายบรรณสรณ์ วัณณะบุรี 
15
611301115
นางสาวปทิตตา คงศัตรา 
16
611301116
นายปัฐทวี จัวหอม 
17
611301117
นางสาวปิยฉัตร ศรีวันพิมพ์ 
18
611301118
นายปิยะณัฐ สรรพโส 
19
611301119
นางสาวเปรมมณี สิทธิขุนทด 
20
611301120
นางสาวภัสรา พืบขุนทด 
21
611301121
นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์จันทร์ทึก 
22
611301122
นายยศธน ปลัดกอง 
23
611301123
นางสาววิไลวรรณ บัวจันทร์ 
24
611301124
นางสาววิศนา แก้วอุดร 
25
611301125
นางสาวศศิมา ฮุงสูงเนิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611301126
นายสนธยา พลเสนา 
27
611301127
นางสาวสิราวรรณ ดัชนะแสง 
28
611301128
นายสุภกิตต์ ธงภักดิ์ 
29
611301129
นางสาวอมรรัตน์ หาญสมัคร 
30
611301130
นายอัษฎาวุธ กุณา 
31
611301131
นางสาวศิรภัสสร วงศ์ตะลา 
32
611301132
นายภูมิมินทร์ หาญวงศ์ 
33
611301133
นายอิทธิพล เหล็กมา 
34
611301134
นางสาวณัฐฐา ทนงูเหลือม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................