มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611304101
นางสาวณิชกมล บรรลือวงศ์ 
2
611304102
นายภานุมาศ สามหมอ 
3
611304103
นายเสกสรร ภูมิมาลา 
4
611304104
นายวุฒิพงษ์ แสงโนลาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................