มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611201101
Miss.HOK SREYMAB 
2
611201102
นางสาวกนกพร พลเดโช 
3
611201103
นางสาวกมลรัตน์ จันโทมา 
4
611201104
นางสาวกฤติยา เลางาม 
5
611201105
นายก้องไกล ชาดา 
6
611201106
นางสาวกัญญารัตน์ สมสวัสดิ์ 
7
611201107
นางสาวเกวลิน ผลดีดก 
8
611201108
นางสาวเกษมณี วงศ์อินตา 
9
611201109
นางสาวจารุวรรณ เป๊ะซาน 
10
611201110
นางสาวจิรวรรณ หอมสมบัติ 
11
611201112
นางสาวณัชนี ตาสาย 
12
611201113
นางสาวณัฎฐณิชา สวัสดิ์ธรรม 
13
611201114
นางสาวณัฐริกา เนธิบุตร 
14
611201115
นางสาวถนอมวรรณ ไชยวิเศษ 
15
611201116
นางสาวทัศนีย์ วรรณทุ 
16
611201117
นายเทพฤทธิ์ หีบแก้ว 
17
611201118
นางสาวธนาธิป ศรีละออง 
18
611201119
นางสาวธันยนันท์ สกุลโชติศักดิ์ 
19
611201120
นางสาวธิดารัตน์ พิชัยคำ 
20
611201121
นางสาวนภัทร ช่วยศิริ 
21
611201122
นางสาวนลนีย์ พะยุหะ 
22
611201123
นางสาวนวพร เหล่าประเสริฐ 
23
611201124
นางสาวนันทนา อูสูงเนิน 
24
611201125
นายนันทวัฒน์ คลังชำนาญ 
25
611201126
นางสาวปานชีวา บุญวิจิตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611201127
นางสาวปิยะวรรณ เพียรมิ่งมาศ 
27
611201128
นางสาวปุณณดา ถาวะโร 
28
611201129
นางสาวเปรมวดี เพวงค์ 
29
611201130
นายพงษ์ฐกร อุตส่าห์ 
30
611201131
นางสาวพรนภา นามบรรดา 
31
611201132
นางสาวพลอยมุกดา แก้วเฮียง 
32
611201133
นางสาวพิกุล บุญเรือง 
33
611201134
นางสาวมณัชญา เส็งภูเวียง 
34
611201135
นางสาวมนัสชนก โสธรรมมงคล 
35
611201136
นางรุจิรา อุตชี 
36
611201137
นางสาวลัดดาวัลย์ สีสุด 
37
611201138
นางสาววรรณพร พรมหลวงศรี 
38
611201139
นางสาววริยา อาจเวทย์ 
39
611201140
นางสาวศศิประภา ภิญโญยาง 
40
611201141
นางสาวศศิพิมพ์ โกตา 
41
611201142
นางสาวศิรินทิพย์ คุณาคุณ 
42
611201143
นางสาวศิริลักษณ์ เฮียงโยธา 
43
611201144
นางสาวศิวะลักษณ์ เสพรม 
44
611201145
นางสาวสกนธรัตน์ พันธ์มะลี 
45
611201146
นางสาวสัณห์สมร เจริญทรัพย์ 
46
611201147
นางสาวสุทธิดา จันทร์ฤชัย 
47
611201148
นายสุทธิศักดิ์ สุระเสน 
48
611201149
นางสาวสุภาวดี ศรีชัย 
49
611201150
นายอดิเรก กองพรม 
50
611201151
นางสาวอภิญญา บุดดา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
611201152
นางสาวอภิญญา มะเสนา 
52
611201153
นางสาวอรวรรณ พรสูงเนิน 
53
611201154
นางสาวอริสา ไชยพรม 
54
611201155
นางสาวอักษราภัค อุตสาวงษ์ 
55
611201156
นางสาวอารียา ได้งาน 
56
611201157
นางสาวเอมวิกา ทิพย์สิงห์ 
57
611201158
นางสาวมุกดาวรรณ บุญประเสริฐ 
58
611201159
นางสาวชณารัสมิ์ โนนทราย 
59
611201160
นางสาวสุรัชนีย์ เพชรอ้อม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................